Продукти » Пакет програм "Колоквіум"

Пакет програм "Колоквіум"

Пакет програм "Колоквіум" - це інтегрована система, створена за технологією "клієнт-сервер". Як сервер бази даних використовується Firebird Server 1.5®, чим забезпечується висока надійність збереження даних та їх достовірність. Крім того, це дозволяє встановлювати Пакет як на один окремий комп'ютер, так і на декілька комп'ютерів, об'єднаних в локальну мережу. В останньому випадку створюється спільна база даних, доступ до якої здійснюється з декількох робочих місць.

Мова Пакету - українська, російська.

Пакет має гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як програмне забезпечення навчального процесу в ВНЗ І-ІІ р.а." та відгуки.

Пакет призначений для організації процесу тестування знань студентів. Передбачається, що цей процес відбувається в комп'ютерному класі, об'єднаному в локальну мережу або в мережі Інтернет. При цьому викладач з сервера може контролювати хід процесу.

Пакет існує в трьох варіантах – стандартний "Колоквіум", розширений "Колоквіум+" та, на базі останнього, "Колоквіум-Web" з можливістю Web-тестування.

Пакет надає зручні засоби для вводу питань та відповідей, проте, дані можна вводити й в будь-якому текстовому редакторі в форматі *.txt або *.html (якщо це більш зручно для користувачів).

Кожне питання може бути досить великим (до 30 тис. знаків). Питання може мати малюнок, що відноситься до питання в цілому, в текст питання також можуть бути вміщені малюнки та формули, математичні та ін. символи, верхні та нижні індекси.

Кількість відповідей не обмежена, серед них може бути як одна, так і декілька правильних.

Крім найпоширенішого типу тестових завдань "Множинний вибір", підтримуються також типи "Послідовність" та "Відповідність", в яких студенти повинні розташувати відповіді в потрібній послідовності. Є також завдання "відкритого типу", в яких студент вводить свою відповідь з клавіатури. Розширена версія програми "Колоквіум+" дозволяє створювати також відповіді з малюнками, формулами, багаторядкові, частково вірні, а також відкриті питання, в яких студент вводить текстову відповідь в вільній формі, а оцінює її викладач на сервері. Також в розширеній версії існує тип питань "з пропусками", де в тексті питання є місця, куди студент повинен вписати або обрати з переліку, який запропоновано, вірний текст.

Внесені питання можуть потім входити до різних тестів в різних комбінаціях та з різними режимами тестування. На тест може бути винесено частину теми або об'єднано кілька тем в одному тесті. Програма контролює коректність питань, що внесені до тесту та звертає увагу користувача на помилки в питаннях (відсутність правильних відповідей або відповідей взагалі, тощо).

Перелік питань, що виносяться на тестування, можна розподілити на варіанти. Варіанти для тесту можуть формуватися автоматично (випадковим чином), вручну (якщо викладач сам розподіляє питання за варіантами на свій розсуд), на варіанти рівномірні за складністю, на варіанти з урахуванням тем (наприклад, в кожному варіанті по 2 питання з Теми1, по 3 з Теми2 і т.д.).

Тести можуть використовуватися в навчальному режимі (за бажанням викладача). В цьому режимі після кожного питання студент може подивитися вірну відповідь. Кожне питання може супроводжуватись допоміжним теоретичним матеріалом, який демонструється студенту разом з питанням в вигляді підказки, та після того, як студент дав свою відповідь – в вигляді пояснення до відповіді. Це дозволяє застосовувати Пакет для самостійної роботи студентів. Для навчального режиму є й додаткові можливості, які підвищують ефективність навчання.

Доступ до проходження кожного тесту може даватися або усім бажаючим або тільки вибраним групам, окремим студентам і т.п. До тестів особливої важливості може даватись обмежена кількість спроб для кожного студента.

Для кожного з питань може бути заданий показник складності. Це дозволяє формувати рівномірні за складністю варіанти тесту та враховувати складність питань при оцінюванні. Показник складності може автоматично обраховуватись програмою на основі статистичної обробки результатів тестування, які весь час накопичуються.

Під час тестування питання і відповіді можуть перемішуватись. Проходження тесту може бути послідовним. При цьому складні питання, на які важко відповісти одразу, учні можуть відкладати, й ці питання будуть задані ще раз в кінці тесту. В "Колоквіум+" студенти можуть відповідати на питання в вільній послідовності. При цьому вони бачать перелік усіх питань та по кожному з них інформацію щодо його складності, та тему, до якої воно відноситься. Це дає можливість самому студенту вирішувати, з чого почати, наприклад, студент, що добре знає предмет, може почати з найскладніших питань, щоб отримати більш високу оцінку.

Обмеження за часом можуть як зовсім не встановлюватися, так і встановлюватися на весь тест в цілому або на кожне питання окремо. В разі обмежень, якщо студент перевищив встановлений час, йому може бути видано попередження, або знижено оцінку пропорційно перевищенню часу, або перервано поточне питання, або перервано весь тест.

Оцінювання тесту може бути 5-бальне, 12-бальне, ECTS, залік-незалік (з можливістю задати необхідний відсоток правильних відповідей на кожний бал) або будь-якої іншої бальності (до 1000 балів). Передбачено декілька варіантів оцінювання питань з кількома правильними відповідями. Для "Колоквіум+" є механізм "обов'язкових" тем. Якщо в тесті задано обов'язкові теми, для отримання позитивної оцінки за тест необхідно відповісти на питання цих тем не гірше заданого викладачем результату (наприклад, не менш ніж 90%). Якщо це не буде виконано, результат тесту не зараховується, незалежно від результатів відповідей на питання за іншими темами.

Після завершення процесу тестування кожний студент може отримати звіт про результати тестування, рівень деталізації яких визначається викладачем - тільки оцінку, оцінку та перелік питань, де було зроблено помилки, або відображення результатів тестування з усіх питань.

Результати тестування студента зберігаються в базі даних протягом всього терміну його навчання. Викладач має можливість переглядати загальні результати кожного тесту і результати відповідей на кожне питання. Інформація систематизована по групам, студентам, за датою, а також є статистика по використанню кожного тесту. Всі ці дані можуть бути надруковані.

Нещодавно було розроблено Web-версію програми Колоквіум-Тестування. Тести, що розроблені за допомогою пакету, тепер можуть бути доступні для тестування студентів за допомогою мережі Інтернет. Це може використовуватися як для самостійної роботи студентів навчального закладу, так і бути частиною систем дистанційної освіти. Студенти при такому самостійному тестуванні мають можливість оцінити свої знання та визначити коло ще не засвоєних питань, а працюючи в навчальному режимі - засвоювати новий матеріал.

На основі програм Пакету розробники стандартів освіти можуть також створювати засоби діагностики.

Пакет є сумісним з пакетом програм "Деканат" виробництва ПП "Політек-СОФТ" і дозволяє отримати з нього дані щодо спеціальностей, груп та студентів навчального закладу, фотокартки студентів.

Пакет працює в операційних системах Windows 95/98/ME/NT/2000/2003/XP/Vista/7 та складається з декількох програм, основні з яких:

Назва програми Короткий опис
Колоквіум-Адміністратор
Програма для керування роботою інших користувачів в програмі "Колоквіум-Редактор тестів", введення загальних даних щодо навчального закладу, викладачів, студентів.
Колоквіум-Редактор тестів
Програма для введення питань за різними темами, збереження їх в вигляді бази даних, формування тестів з введених питань, розподілення їх за варіантами, вибір режімів тестування, методів оцінювання, виведення результатів, та ін., а також визначення кола студентів, що будуть мати можливість проходити цей тест. Програма також дозволяє переглянути результати тестування студентів, що зберігаються в базі статистики та друкувати відповідні звіти.
Колоквіум-Тестування
Програма для тестування студентів за допомогою тестів, які було розроблено в програмі "Колоквіум-Редактор тестів". Дозволяє проходити тестування в тестовому та навчальному режимах, з можливостями отримати підказку та пояснення, відкладати складні питання та ін. (залежно від вибору викладачем методів тестування).
Колоквіум-Монітор тестування
Програма для керування процесом тестування в режимі реального часу.
Колоквіум-Директор
Програма для контролю виконання викладачами роботи по створенню тестів, ефективності використання цих тестів та для аналізу результатів тестування. (Тільки в комплектації Колоквіум+ або Колоквіум-Web)
Колоквіум-Web-тестування Програма для тестування студентів за допомогою всесвітньої мережі Інтернет.

До складу Пакету також входить додаткова програма "ПС-Адміністратор", яка здійснює щоденне тестування, резервне копіювання бази даних та, при необхідності, відновлення даних після збою. Це забезпечує високу надійність збереження даних та їх достовірність.

Вгору