Продукти » Пакет програм "Деканат" для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Пакет програм "Деканат" для вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації

Пакет дозволяє створити та підтримувати базу даних, в якій реєструється та формується така інформація:

Пакет містить такі програми:

Назва програми Короткий опис
Навчальний план Програма для створення, редагування та обрахунку навчальних планів, отримання відповідних звітних документів, а також для полегшення формування множини вакансій педнавантаження, виходячи з норм Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №450 від 07.08.2002 (зокрема, визначення годин з консультацій, індивідуальних занять, заліків, усних та письмових екзаменів, держ. екзаменів та держ. атестацій, контрольних, розрахунково-графічних робіт та інших видів педнавантаження для різних форм навчання - денної, вечірньої та заочної).
Навчальний процес Програма для відображення в базі даних структури навчального процесу вищого навчального закладу, обрахунку бюджету годин (навантаження) з кожної дисципліни, для кожної циклової комісії та в вищому навчальному закладі загалом, реєстрації даних щодо всіх викладачів, полегшення розподілу навантаження між викладачами з автоматичним обрахуванням загальної кількості годин навантаження за тиждень, півріччя та рік кожного з викладачів та для всебічного аналізу навчального процесу в вищому навчальному закладі. Програма дозволяє отримати велику множину відповідних звітних документів.
Викладач Програма для реєстрації даних про щоденне проведення занять викладачами вищого навчального закладу з можливістю здійснення аналізу цих даних та автоматичним обчисленням загальної кількості годин, прочитаних кожним викладачем за поточний місяць, з початку семестру та за рік, зокрема, звітів за Ф. №2 та №3.
Тарифікація Програма для розрахунку та друку тарифікаційного списку викладачів вищого навчального закладу згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №102. Забезпечена відповідність тарифікаційного списку вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Розклад Програма для формування розкладу занять з можливістю деталізації для кожного тижня семестру на основі плану педнавантаження та даних щодо аудиторного фонду. Програма забезпечує друк розкладу занять навчальних груп, розкладу зайнятості викладачів, заповнення аудиторій та ін. З версії від 20.05.2009 в Програмі в тестовому режимі працює функція автоматичного складання розкладу.
ПС-Студент Програма для організації обліку студентів та відповідних подій, що фіксуються наказами (рух студентів та ін.), контролю успішності студентів (відвідування занять, оцінки) з можливістю аналізу даних. Забезпечує друк великої кількості звітів щодо розподілу студентів (Ф. 2-3 НК) та їх успішності (семестрові та річні відомості, аналіз статистики успішності, зведена відомість для диплому та ін.). Містить конвертор даних в програму Education.
ПС-Додаток до диплому Програма для друку додатків до дипломів нової форми, що відповідає Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.04.2000. Програма автоматично отримує з бази даних інформацію для друку, яка сформована програмою "ПС-Студент".
ПС-Додаток до атестату Програма для друку додатків до атестатів, що видаються студентам, які вступили до вищого навчального закладу після закінчення 9-ти класів. Програма автоматично отримує з бази даних інформацію для друку, яка сформована програмою "ПС-Студент".
ПС-Академ. довідка Програма для друку академічних довідок. Програма автоматично отримує з бази даних інформацію для друку, яка сформована програмою "ПС-Студент".
Вгору