Продукти » Пакет програм "Деканат" для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Пакет програм "Деканат" для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Пакет дозволяє створити та підтримувати базу даних, в якій реєструється та формується така інформація:

Пакет містить такі програми:

Назва програми Короткий опис
Навчальний план Програма для використання в навчальній частині вищого навчального закладу. Забезпечує створення, редагування та обрахунок навчальних планів, отримання відповідних звітних документів, а також полегшує формування множини вакансій педнавантаження, виходячи з норм Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №450 від 07.08.2002 (зокрема, визначає години з консультацій, індивідуальних занять, заліків, усних та письмових екзаменів, держ. екзаменів, контрольних, розрахунково-графічних робіт та інших видів навантаження для різних форм навчання - денної, вечірньої та заочної).
Навчальний процес (Університет) Програма для використання в навчальній частині вищого навчального закладу. Забезпечує відображення в базі даних структури навчального процесу вищого навчального закладу, обрахунок навантаження для кожного підрозділу (кафедри) та для вищого навчального закладу загалом, реєстрацію даних щодо всіх викладачів. Полегшує розподіл навантаження між викладачами, здійснюючи автоматичний обрахунок загальної кількості годин навантаження за тиждень, півріччя та рік кожного з викладачів. Надає можливість здійснювати всебічний аналіз навчального процесу в вищому навчальному закладі, генерувати та друкувати множину відповідних документів (Ф. У-4.01, педнавантаження викладача, бюджет годин з кожної дисципліни, штати кафедр та ін.).
ПС-Кафедра-Web. Планування Програма для використання кафедрами вищого навчального закладу. Побудована на основі використання Web-інтерфейсу, що виключає необхідність проведення робіт по її встановленню на кафедрах вищого навчального закладу. Забезпечує можливість розподілу навантаження кафедри між викладачами.
ПС-Кафедра-Web. Виконання Програма для використання кафедрами вищого навчального закладу. Побудована на основі використання Web-інтерфейсу, що виключає необхідність проведення робіт по її встановленню на кафедрах вищого навчального закладу. Забезпечує можливість фіксації та аналізу виконання навантаження кафедри протягом року.
Розклад Програма для формування розкладу занять з можливістю деталізації для кожного тижня семестру на основі плану педнавантаження та даних щодо аудиторного фонду. Програма забезпечує друк розкладу занять навчальних груп, розкладу зайнятості викладачів, заповнення аудиторій та ін. З версії від 20.05.2009 в Програмі в тестовому режимі працює функція автоматичного складання розкладу.
ПС-Студент-Web Програма для використання деканатами факультетів вищого навчального закладу. Побудована на основі використання Web-інтерфейсу, що виключає необхідність проведення робіт по її встановленню на комп’ютери деканатів. Програма призначена для організації обліку студентів та відповідних подій, що фіксуються наказами (рух студентів та ін.), контролю успішності студентів (як за традиційною так і за кредитно-модульною системами оцінювання знань) з можливістю аналізу даних. Забезпечує отримання звітів щодо розподілу студентів (Ф. 2-3 НК) та їх успішності (семестрові та річні відомості, аналіз статистики успішності, зведена відомість для диплому та ін.).
ПС-Додаток до диплому-Web Програма для друку додатків до дипломів нової форми, що відповідають Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.04.2000. Програма автоматично отримує з бази даних інформацію для друку, яка сформована програмою "ПС-Студент-Web". Побудована як об`єкт (Active X), що автоматично завантажується в інтернет-браузера через мережу з сервера.
ПС-Академ. довідка-Web Програма для друку академічних довідок. Програма автоматично отримує з бази даних інформацію для друку, яка сформована програмою "ПС-Студент-Web". Побудована як об`єкт (Active X), що автоматично завантажується в інтернет-браузер через мережу з сервера.

Пакет містить також такі додаткові модулі, які розширюють функціонування програми "ПС-Студент-Web":

Назва модуля Короткий опис
ПС-Журнал успішності-Web Дозволяє фіксувати та аналізувати поточну успішність студентів групи (поточні бали, відвідування занять) силами викладачів вищого навчального закладу, а також забезпечити віддалений доступ до таких журналів всім студентам вищого навчального закладу. На основі зафіксованих балів автоматично калькулюються семестрові показники успішності з можливістю друку відповідних відомостей. Детальну інформацію про Модуль можна переглянути на сторінці програмний модуль "ПС-Журнал успішності-Web".
Розширений аналіз успішності Забезпечує генерацію 12-ти додаткових звітів (детальний опис та приклади звітів можна переглянути на сторінці "Нові розробки"), що дозволяють здійснювати розширений аналіз семестрової успішності студентів як для даного поточного року, так і в порівнянні з попереднім.

Основні переваги використання Web-базованих програм:

Вгору